logo-left-top.png
Trích yếu Tải về
Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 03/10/2014 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam
Công văn số 178 ngày 12/5/2015 về việc triển khai nhập liệu dữ liệu trẻ em có HCĐB trên phần mềm của Quỹ BTTEVN
Quyết định số 439/QĐ-LĐTBXH của Sở LĐTBXH TP. Hà Nội về việc thành lập các Phòng chức năng của Quỹ Bảo trợ trẻ em TP. Hà Nội
Thông báo số 927/TB-VPCTN về ý kiến của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang V/v củng cố, kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp tại buổi tiếp Đoàn đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ngày 11 tháng 7 năm 2014
Quyết định 1261 ngày 03/10/2014 của Bộ LĐTBXH về việc quy định mức chi tiêu đặc thù của Quỹ BTTEVN